Language of document :

Talan väckt den 9 november 2009 - Nikolchov mot kommissionen

(Mål F-94/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vladimir Nikolchov (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten B. Lemal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 29 juli 2009 att inte bevilja sökanden dagtraktamente vid hans rekrytering som provanställd tjänsteman den 16 januari 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att förevarande talan kan tas upp till sakprövning,

fastställa att bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och kommissionens beslut av den 15 april 2004 om införande av tillämpningsföreskrifter för artikel 7.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna åsidosatts,

och följaktligen ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R/9/09 av den 29 juli 2009 att avslå sökandens klagomål med begäran att beviljas dagtraktamente på grundval av hans andra tillträde av tjänst i enlighet med artikel 10.2 b andra stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att till sökanden utbetala ej erlagt dagtraktamente uppgående till 10 979,43 euro, eller det belopp som fastställs av personaldomstolen, jämte dröjsmålsränta som löper från dagen för ingivandet av klagomålet till dess betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________