Language of document :

Жалба, подадена на 6 ноември 2009 г. - U/Парламент

(Дело F-92/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: U (Люксембург, Люксембург) (представители: F. Moyse и A. Salerno, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Парламента за уволнение на жалбоподателя, както и обезщетение за претърпени неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 6 юли 2009 г., с което ОН решава да уволни жалбоподателя, считано от 1 септември 2009 г.,

изплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, определено условно на 15 000 евро,

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________