Language of document :

Жалба, подадена на 30 октомври 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-91/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на Решение на Комисията за отхвърляне на искането на жалбоподателя за обезщетение на вредите, претърпени от него вследствие на писмо, в което Комисията иска от лекар да извърши медицински преглед в рамките на трудовата медицина, за да прецени ефективната работоспособност на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за несъществуващо ex lege или при условията на евентуалност да се отмени решението под формата на merum silentium, с което Комисията отхвърля искането от 9 септември 2008 г.,

доколкото е необходимо да се обяви за несъществуващ ex lege или при условията на евентуалност да се отмени - независимо от формата му -акта, с който Комисията отхвърля жалбата, подадена по административен ред на 16 март 2009 г. срещу решението за отхвърляне на искането от 9 септември 2008 г.,

доколкото е необходимо да се обяви за несъществуваща ex lege или при условията на евентуалност да се отмени докладна записка ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349 от 30 юни 2009 г.,

доколкото е необходимо да се установи факта, че длъжностно лице на Комисията: a) е изпратило или е възложило да се изпрати на директора на A.S.L. Le 2 - Maglie докладната записка от 9 декември 2003 г. с предмет "медицински преглед в рамките на трудовата медицина в Tricase (Le)"; б) е поискало от него жалбоподателят да се подложи на медицински преглед в рамките на трудовата медицина; в) го е информирало, че поради продължително заболяване (повече от 365 дни) на 14 февруари 2003 г. е започната процедура, засягаща жалбоподателя (комисия по инвалидност) за преценка на неговата работоспособност; г) го е запознало с напълно неоснователното си мнение, че жалбоподателят "е предприел множество отлагателни стъпки, за да забави събирането на комисията по инвалидност, които са били отхвърлени в своята цялост от компетентната служба на Европейската комисия поради липса на основание"; д) го е информирало за факта, че жалбоподателят е бил "поканен да се яви на медицински преглед в Брюксел на 8 декември 2003 г.(понеделник)"; е) му е съобщило името на лицето, определено да представлява институцията в комисията по инвалидност; ж) го е информирало, че към 9 декември 2003 г. "в медицинската служба на Комисията по факс не е било изпратено никакво медицинско свидетелство"; з) го е запознало с напълно неоснователното си мнение, че жалбоподателят бил длъжен да изпрати по факс медицинско свидетелство в медицинската служба на Комисията, за да обоснове неявяването си на медицинския преглед, който е трябвало да се проведе в Брюксел на 8 декември 2003 г.; и) е приложило два документа към докладната записка от 9 декември 2003 г., първият относно претендираното сезиране на комисията по инвалидност във връзка със случая на жалбоподателя, а вторият - покана за жалбоподателя да се яви на медицинския преглед;

доколкото е необходимо да се установи и обяви незаконосъобразността на всеки от фактите, пораждащи вредите de quibus, както и a fortori на тяхната съвкупност;

да се осъди ответника да заплати на жалбоподателя като обезщетение за вредите de quibus сумата от 300 000 евро или друга по-голяма или по-малка сума, определена от Съдът на публичната служба по справедливост,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ деня, в който Комисията е получила искането от 9 септември 2008 г. до действителното изплащане на сумата от 300 000 евро, лихвите върху последната с 10 % годишен лихвен процент и годишна капитализация,

да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски, такси и хонорари във връзка с настоящото производство.

____________