Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2009 - Luigi Marcuccio v. Komise Evropských společenství

(Věc F-91/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce o náhradu škody, která mu vznikla v důsledku dopisu, v němž Komise požádala lékaře o provedení lékařské prohlídky za účelem posouzení skutečné pracovní schopnosti žalobce

Návrhová žádání žalobce

určit, že neexistuje žádný právní základ pro rozhodnutí, nebo podpůrně zrušit rozhodnutí, které bylo ve skutečnosti implicitním rozhodnutím, kterým Komise zamítla žádost ze dne 9. září 2008;

je-li to nezbytné, určit, že neexistuje právní základ pro akt, nebo podpůrně zrušit akt, v jakékoliv formě, kterým Komise zamítla stížnost ze dne 16. března 2009 proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 9. září 2008;

je-li to nezbytné, určit, že neexistuje právní základ pro sdělení, nebo podpůrně zrušit sdělení ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) pod číslem 16349 ze dne 30. června 2009;

je-li to nezbytné, potvrdit, že úředník Komise: a) zaslal nebo zařídil, aby bylo zasláno řediteli A.S.L. Le 2 - Maglie sdělení ze dne 9. prosince 2003 týkající se "lékařské prohlídky v Tricase (Le)"; b) požádal ho, aby podrobil žalobce lékařské prohlídce; c) informoval ho, že z důvodu dlouhodobé nemoci (více než 365 dní) bylo proti žalobci zahájeno dne 14. února 2003 řízení (Výbor pro invaliditu) za účelem posouzení pracovní schopnosti či pracovní neschopnosti tohoto žalobce; d) seznámil ho s jeho zcela neopodstatněnými názory, že žalobce "uplatnil řadu vyčkávacích taktik, aby oddálil svolání Výboru pro invaliditu, které byly odmítnuty v plném rozsahu příslušnou službou Evropské komise jako neopodstatněné"; e) informoval ho, že žalobce "byl vyzván, aby se dostavil k lékařské prohlídce v Bruselu v pondělí dne 8. prosince 2003"; f) předal mu jméno osoby jmenované k zastupování orgánu ve Výboru pro invaliditu; g) informoval ho, že ke dni 9. prosince 2003 "nebylo žádné lékařské potvrzení zasláno faxem lékařské službě Komise"; h) seznámil ho s jejím zcela neopodstatněným názorem, že žalobce byl povinen zaslat lékařské potvrzení faxem lékařské službě Komise, aby odůvodnil svou nepřítomnost na lékařské prohlídce, která se měla konat v Bruselu dne 8. prosince 2003; i) ke sdělení ze dne 9. prosince 2003 připojil dva dokumenty, přičemž první se týkal údajného předložení žalobcova případu Výboru pro invaliditu a druhý předvolání žalobce k lékařské prohlídce;

je-li to nezbytné, potvrdit a určit, že každá ze skutečností, jež vedla ke vzniku dotčené škody, je protiprávní, a a fortiori všechny tyto skutečnosti jako celek;

uložit žalované povinnost uhradit žalobci z titulu náhrady dotčené škody částku 300 000 eur, nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Soud považovat za přiměřenou a spravedlivou;

uložit žalované povinnost uhradit žalobci ode dne následujícího po dni, kdy Komise obdržela žádost ze dne 9. září 2008, až do skutečného zaplacení částky 300 000 eur úroky z této částky v sazbě ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací;

uložit žalované povinnost nahradit všechny náklady tohoto řízení.

____________