Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-91/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku listu, v ktorom Komisia požiadala lekára o vykonanie lekárskej prehliadky za účelom posúdenia skutočnej pracovnej spôsobilosti žalobcu

Návrhy žalobcu

vyhlásiť v súlade s platnými predpismi konkludentne prijaté rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 9. septembra 2008 za nulitné alebo subsidiárne zrušiť toto rozhodnutie,

v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, vyhlásiť v súlade s platnými právnymi predpismi akt, ktorým Komisia zamietla sťažnosť zo 16. marca 2009 podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 9. septembra 2008, bez ohľadu na jeho formu, za nulitný alebo subsidiárne tento akt zrušiť,

v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, vyhlásiť v súlade s platnými právnymi predpismi správu ADMIN.B.2/MB/ks/D(09) z 30. júna 2009, ktorej bolo pridelené číslo 16 349, za nulitnú alebo subsidiárne túto správu zrušiť,

v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, preukázať skutočnosť, že zamestnanec Komisie: a) zaslal riaditeľovi A.S.L. Le 2 - Maglie správu z 9. decembra 2003, ktorej predmetom bola "lekárska prehliadka v Tricase (Le)"; b) ho požiadal, aby sa žalobca podrobil lekárskej prehliadke; c) mu oznámil, že z dôvodu dlhotrvajúcej choroby (viac ako 365 dní) bolo proti žalobcovi 14. februára 2003 začaté konanie (lekárska komisia) za účelom posúdenia jeho pracovnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti; d) ho oboznámil so svojimi ničím nepodloženými závermi, podľa ktorých žalobca vykonal "za účelom dosiahnutia odkladu zvolania lekárskej komisie množstvo úkonov, ktoré boli príslušným útvarom Európskej komisie zamietnuté ako neodôvodnené"; e) mu oznámil skutočnosť, že žalobcovi "bolo oznámené, aby sa 8. decembra 2003 dostavil do Bruselu za účelom lekárskej prehliadky"; f) mu zaslal meno osoby poverenej zastupovať inštitúciu v rámci lekárskej komisie; g) mu oznámil, že k 9. decembru 2003 "nebolo lekárskemu útvaru Komisie zaslané faxom žiadne lekárske potvrdenie"; h) ho oboznámil so svojim ničím nepodloženým záverom, podľa ktorého bol žalobca povinný zaslať faxom lekárskemu útvaru Komisie potvrdenie odôvodňujúce jeho neprítomnosť na lekárskej prehliadke, ktorá sa mala uskutočniť 8. decembra 2003 v Bruseli; i) priložil k správe z 9. decembra 2003 dva dokumenty, z ktorých prvý sa týkal údajného predloženia žalobcovho prípadu lekárskej komisii a druhý predvolania žalobcu na lekársku prehliadku,

v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, preukázať a vyhlásiť nezákonnosť každej zo skutočností, ktorými bola spôsobená predmetná škoda a a fortiori aj nezákonnosť týchto skutočností ako celku,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi ako náhradu predmetnej škody zaplatila sumu vo výške 300 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi zaplatila úroky z omeškania vo výške 10 % p.a. spolu s ročnou kapitalizáciou zo sumy 300 00 eur, a to odo dňa doručenia žiadosti z 9. septembra 2008 do skutočného zaplatenia vyššie uvedenej sumy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania, poplatkov a odmien konania, ktoré vznikli v súvislosti s touto žalobou.

____________