Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2009 - Luigi Marcuccio mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-91/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han lidit till följd av en skrivelse i vilken kommissionen gett en läkare i uppdrag att göra en läkarundersökning i arbetsmedicinskt syfte för att bedöma sökandens verkliga arbetsförmåga.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Fastställa att det beslut som antagits merum silentium, varigenom kommissionen avslog sökandens begäran av den 9 september 2008, är obefintligt enligt gällande bestämmelser alternativt ogiltigförklara det.

I den mån det är nödvändigt, fastställa att den rättsakt, oavsett dess form, varigenom kommissionen avslog det klagomål som anförts den 16 mars 2009 mot beslutet att avslå begäran av den 9 september 2008 är obefintlig enligt gällande bestämmelser, alternativt ogiltigförklara den.

I den mån det är nödvändigt, fastställa att meddelande ADMINB2/MB/ks/D(09) med nr 16 349, av den 30 juni 2009 är obefintligt enligt gällande bestämmelser, alternativt ogiltigförklara det.

I den mån det är nödvändigt, fastställa att en tjänsteman vid kommissionen a) har skickat meddelandet av den 9 december 2009 angående en "en läkarundersökning i arbetsmedicinskt syfte i Tricase (Le)" till direktören för ASL Le2 - Maglie, b) har ombett denne att tvinga sökanden att genomgå en läkarundersökning i arbetsmedicinskt syfte, c) har informerat denne om att ett förfarande inletts mot sökanden den 14 februari 2003 (invaliditetskommittén) på grund av långvarig sjukskrivning (mer än 365 dagar) för att bedöma om han var arbetsför eller inte, d) informerat honom om sin åsikt, vilken för övrigt helt saknar grund, att sökanden "vidtagit ett antal åtgärder för att försena sammankallandet av invaliditetskommittén vilka samtliga underkänts av behörig avdelning inom kommissionen för att de var grundlösa", e) har informerat denne om att sökanden "uppmanats att inställa sig för en läkarundersökning i Bryssel måndagen den 8 december 2003", f) har meddelat vederbörande namnet på den person som skulle företräda institutionen i invaliditetskommittén, g) har informerat denne om att "något läkarintyg inte tillställts kommissionens läkartjänst per fax" den 9 december, h) har informerat vederbörande om sin åsikt, vilken för övrigt saknar stöd, att sökanden var skyldig att översända ett läkarintyg per fax till kommissionens läkartjänst för att förklara varför han uteblivit från den läkarundersökning som skulle ägt rum i Bryssel den 8 december 2003, i) har bifogat två handlingar till meddelandet av den 9 december 2003, den första avsåg att invaliditetskommittén påstods ha sammankallts med anledning av sökandens fall och den andra var en kallelse till sökanden för läkarkontroll.

I den mån det är nödvändigt, fastställa att var och en av de skadebringande handlingarna är rättsstridiga och att de, a fortiori, tagna gemensamt är rättsstridiga.

Förplikta svaranden att utge 300.000 euro till sökanden som ersättning för de aktuella skadorna eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt.

Förplikta kommissionen att från och med dagen efter det att den mottog begäran av den 9 september 2008 och fram till dess beloppet 300.00 euro erlagts betala sökanden en årlig kapitaliserad ränta om 10 procent på beloppet.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande.

____________