Language of document :

Иск, предявен на 4 ноември 2009 г. - Ernotte/Комисия

(Дело F-90/09)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Frédéric Ernotte (Брюксел, Белгия) (представител: L. Defalque, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Осъждане на Комисията да обезщети имуществените и неимуществени вреди, претърпени от ищеца поради начина на разглеждане на неговото досие с оглед на признаването за злополука на получения от него инфаркт

Искания на ищеца

да се осъди Комисията да заплати на ищеца сума в размер на 96 579,175 EUR (заедно с лихви за забава, чийто размер трябва да бъде изчислен въз основа на лихвения процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, считано от 1 януари 2006 г.) като обезщетение за имуществените вреди, претърпени поради небрежното отношение и неразумния срок, в който Комисията е разгледала досието му с оглед на признаването за злополука на получения от него на 28 август 2002 г. инфаркт,

да се присъди обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди, чийто неокончателен размер е изчислен ex aequo et bono на 5 000 EUR, при условие че в хода на производството същият не бъде увеличен или намален,

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________