Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā - Donati/ECB

(lieta F-63/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Paola Donati, Frankfurte pie Mainas [Francfort sur Main] (Vācija) (pārstāvji - L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Tiesvedības priekšmets un apraksts

ECB lēmuma neizvērtēt apgalvojumus par šķietamo psiholoģisko vajāšanu, kam bijusi pakļauta prasītāja, atcelšana, kā arī nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt Valdes 2008. gada 16. decembra lēmumu daļā, kurā ir ietverti draudi un prasītājas iebiedēšanas mēģinājums;

atcelt Valdes 2008. gada 16. decembra lēmumu daļā, kurā nav ietverts lēmums par administratīvās izmeklēšanas rezultātiem un prasītājas sūdzības iznākumu; pakārtoti - atcelt Valdes 2008. gada 16. decembra lēmumu daļā, kurā ir ietverts "netiešs" lēmums atstāt prasītājas sūdzību bez virzības un neveikt turpmākus pasākumus, it īpaši, neuzsākt disciplinārlietu;

atcelt, ja nepieciešams, 2008. gada 16. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas īpašā apelācijas sūdzība;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu, kas, novērtējot ex aequo et bono, ir EUR 10 000;

piespriest Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________