Language of document :

Žaloba podaná dne 24. června 2009 - Birkhoff v. Komise

(Věc F-60/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Německo) (zástupkyně: C. Inzillo, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení zamítnutí žádosti žalobce o prodloužení doby uplatňování čl. 2 odst. 5 přílohy VII Služebního řádu ve prospěch jeho dcery od 1. ledna 2009 a uložení povinnosti Komisi vyplatit mu částky dlužné z tohoto důvodu od 1. ledna 2009

Návrhové žádání žalobce

Prohlásit za protiprávní a v důsledku toho zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. dubna 2009, jelikož je protiprávní a zjevně neopodstatněné jak po skutkové, tak právní stránce, jakož každý následující akt nebo rozhodnutí předcházející tomuto rozhodnutí, související s ním a z něho vyplývající a obzvláště rozhodnutí PMO4 ze dne 14. listopadu 2008;

uložit Komisi, aby zaplatila částky, které nebyly žalobci vyplaceny od 1. 1. 2009 zvýšené o valorizaci a úroky z prodlení až do skutečného zaplacení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________