Language of document :

24. juunil 2009 esitatud hagi - Birkhoff versus komisjon

(Kohtuasi F-60/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Inzillo)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus kohaldada personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõiget 5 tema tütre suhtes alates 1. jaanuarist 2009 ja nõue mõista komisjonilt välja sel alusel maksmisele kuuluvad summad alates 1. jaanuarist 2009.

Hageja nõuded

Tunnistada õigusvastaseks ning seetõttu tühistada ametisse nimetava asutuse 2. aprilli 2009. aasta otsus kuivõrd see on õigusvastane ja ilmselgelt faktiliselt ja õiguslikult põhjendamatu ning samuti kõik muud nimetatud otsusele eelnevad, sellega seonduvad või sellest tulenevad aktid ja/või otsused ning eeskätt PMO4 14. novembri 2008. aasta otsus;

mõista komisjonilt välja hagejale maksmata summad alates 1. jaanuarist 2009 kuni nende tegeliku tasumiseni koos ümberhindamise ja intressidega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________