Language of document :

Beroep ingesteld op 24 juni 2009 - Birkhoff / Commissie

(Zaak F-60/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Inzillo, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afwijzing van verzoekers verzoek om met ingang van 1 januari 2009 ten behoeve van zijn dochter verlenging van de toepassing van artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij het Statuut te verkrijgen en veroordeling van de Commissie tot betaling van het uit dien hoofde met ingang van 1 januari 2009 verschuldigd bedrag

Conclusies van de verzoekende partij

verklaring van onwettigheid en, dientengevolge, nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 2 april 2009, voor zover dit feitelijk en rechtens kennelijk ongegrond is, alsmede van elk later en/of daaraan voorafgaand, daarmee verbonden en daaruit voortvloeiend besluit, en met name het besluit van PM04 van 14 november 2008;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag dat verzoeker vanaf 1 januari 2009 niet is betaald, vermeerderd met indexering en rente tot aan de uiteindelijke vereffening;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________