Language of document :

Talan väckt den 24 juni 2009 - Birkhoff mot kommissionen

(Mål F-60/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ombud: advokaten C. Inzillo)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av avslaget på sökandens ansökan, som syftade till att erhålla en förlängning av tillämpningen av artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna till förmån för hans dotter från den 1 januari 2009, samt förpliktande för kommissionen att utge de belopp som den därmed är skyldig sökanden från den 1 januari 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att tillsättningsmyndighetens beslut av den 2 april 2009 är rättsstridigt och följaktligen ogiltigförklara beslutet, eftersom det är rättsstridigt och det är uppenbart att det rättsligt och i sak är ogrundat, liksom samtliga föregående rättsakter och/eller beslut som är knutna till och följer det aktuella beslutet, och i synnerhet PMO4:s beslut av den 14 november 2008,

förplikta kommissionen att utge de belopp som inte betalats till sökanden från den 1 januari 2009 och fram till dess betalningen sker, med tillägg för omvärdering och ränta, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________