Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 13. jūnijā - Nicola/EIB

(lieta F-59/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola, Strassen (Luksemburga) (pārstāvji - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2008. gada 14. novembra lēmuma atcelšana vai tā labošana daļā, kurā prasītājs (nevis viņa advokāts) ir minēts kā persona, kura ir pieteikusi noraidījumu trīs komitejas locekļiem; otrkārt, 2008. gada 29. aprīlī pieņemtā lēmuma par paaugstināšanu amatā atcelšana tiktāl, ciktāl saistībā ar šo paaugstināšanu amatā netika izvērtēts prasītāja stāvoklis, un visu saistīto lēmumu atcelšana; visbeidzot, prasītāja atzīšana par personu, kura cietusi no mobinga, un pienākuma atbildētājai izbeigt šādu rīcību noteikšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu un katrā ziņā to labot daļā, kurā Carlo De Nicola (nevis viņa advokāts) ir minēts kā persona, kura ir pieteikusi noraidījumu trīs komitejas locekļiem, un kurā ir norādīts, ka noraidījuma pieteikšanas iemesls, kuru šie trīs locekļi kļūdaini piedēvēja prasītājam, bija "tikai un vienīgi 2007. gada 14. decembra lēmuma apstrīdēšana", nevis viņa izvirzīto prasību pieņemšanas un atstāšanas bez ievērības sekas;

atcelt 2008. gada 29. aprīļa lēmumu par paaugstināšanu amatā, pamatojoties uz to, ka par šo paaugstināšanu amatā tika pieņemts lēmums, saistībā ar šo paaugstināšanu amatā neizvērtējot prasītāja stāvokli, un visus saistītos, izrietošos un pirms tam veiktos pasākumus, ieskaitot novērtējumu par 2007. gadu, un attiecīgā gadījumā atzīt, ka ierobežojumi, kuri ir noteikti personālvadības departamenta izdotajās instrukcijās, ir prettiesiski;

atzīt, ka prasītājs ir cietis no mobinga, un līdz ar to

piespriest Eiropas Investīciju bankai izbeigt mobingu un atlīdzināt prasītājam nodarīto personisko, materiālo un nemateriālo kaitējumu, un atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, piespriestajām naudas summām pieskaitot procentus un ar monetāro pārvērtēšanu saistītās summas.

____________