Language of document :

Talan väckt den 13 juni 2009 - Nicola mot EIB

(Mål F-59/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av det beslut som överklagandekommittén fattat den 14 november 2008 eller ändring av detta beslut i den del som det däri fastslogs att det var sökanden, och inte dennes advokat, som framställt invändningar med avseende på tre av medlemmarna av kommittén, dels ogiltigförklaring av de befordringsbeslut som fattades den 29 april 2008 utan att sökandens synpunkter beaktades, samt av samtliga därmed sammanhängande rättsakter. Slutligen avser sökandens talan att det ska fastställas att sökanden utsätts för mobbning och att svaranden ska förpliktas att upphöra med mobbningen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara överklagandekommitténs beslut eller under alla omständigheter ändra detta beslut i den del som det däri fastslogs att det var Carlo De Nicola (och inte dennes advokat) som framställt invändningar med avseende på tre av medlemmarna av kommittén och i den del som det fastslogs att skälet till invändningarna "endast utgjorde ett överklagande av beslutet av den 14 december 2007", i stället för följden av att nämnda medlemmar av kommittén felaktigt tillskrev Carlo De Nicola vissa medgivanden och eftergivanden,

ogiltigförklara de befordringsbeslut som fattades den 29 april 2008 utan att sökandens synpunkter beaktades, och samtliga därmed sammanhängande rättsakter, exempelvis utvärderingen för år 2007, samt, om det är lämpligt, fastslå att de begränsningar som följer av de föreskrifter som personalavdelningen utfärdat är rättsstridiga,

fastställa att sökanden utsätts för mobbning och följaktligen

förplikta EIB att upphöra med mobbningen och att ersätta sökanden för den fysiska, ideella och materiella skada som denne lidit, samt förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna jämte ränta och med hänsyn till en eventuell revalvering som påverkar det aktuella beloppets storlek.

____________