Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 4. jūnijā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-56/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas radies sakarā ar to, ka Komisijas darbinieki 2002. gada 8. aprīlī ir apmeklējuši viņa dienesta dzīvokli Luandā, un, otrkārt, noteikt pienākumu iesniegt šajā brīdī uzņemto fotogrāfiju kopijas un iznīcināt visu ar šo notikumu saistīto dokumentāciju, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka lēmumam, ar kuru noraidīts 2008. gada 24. aprīļa lūgums, nav juridiskā pamata, vai, pakārtoti, atcelt šo lēmumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka 2008. gada 11. septembra ziņojumam nav juridiskā pamata, vai, pakārtoti, atcelt šo ziņojumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atzīt, ka aktam, ar kuru noraidīta 2008. gada 3. novembra sūdzība, nav juridiskā pamata, vai, pakārtoti, atcelt šo aktu;

apstiprināt, ka 2002. gada 8. aprīlī Komisijas darbinieki apmeklēja prasītāja dienesta dzīvokli, uzņēma fotogrāfijas un veica atsevišķu mantu aprakstu, un apstiprināt un atzīt, ka šāda rīcība ir prettiesiska;

noteikt, ka Komisijai ir jāiesniedz prasītājam rakstveidā saraksts, kurā ietverta detalizēta dokumentācija, kura ir saistīta ar iepriekš minēto rīcību;

noteikt, ka Komisijai šī dokumentācija kopā ar fotogrāfijām ir jānosūta prasītājam rakstveidā;

noteikt, ka Komisijai ir jāiznīcina šī dokumentācija un par to jāpaziņo prasītājam;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam iepriekš minētās rīcības dēļ nodarīto kaitējumu EUR 225 000 apmērā vai lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu atlīdzību; EUR 225 000 veido: (a) EUR 100 000 - par nodarīto kaitējumu, prettiesiski apmeklējot prasītāja dienesta dzīvokli; (b) EUR 100 000 - par nodarīto kaitējumu, prettiesiski uzņemot fotogrāfijas; (c) EUR 25 000 - par nodarīto kaitējumu, prettiesiski veicot atsevišķu tādu mantu aprakstu, kuras ir saistītas ar prasītāja privāto dzīvi;

piespriest Komisijai, sākot no dienas, kas seko dienai, kad Komisija saņēma 2008. gada 24. aprīļa lūgumu, līdz EUR 225 000 samaksas dienai, samaksāt prasītājam par šo summu procentus ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju;

piespriest Komisijai, sākot no rītdienas līdz dienai, kad prasītājam ir iesniegts dokumentācijas saraksts, kā atlīdzību par kaitējumu, kuru prasītājs cietis dokumentācijas saraksta neiesniegšanas dēļ, samaksāt prasītājam EUR 100 dienā vai lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu atlīdzību; noteikt, ka šī naudas summa ir jāsamaksā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā pasludināts spriedums šajā lietā, ņemot vērā naudas summu, kura jau ir uzkrājusies par laikposmu no rītdienas līdz pēdējai tā mēneša dienai, kurā ir pasludināts spriedums šajā lietā, un katra tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā attiecībā uz iepriekšējā mēnesī iegūtajām tiesībām ir pasludināts spriedums;

piespriest Komisijai, sākot no rītdienas līdz dienai, kad tiek iznīcināta dokumentācija, kā atlīdzību par kaitējumu, kuru prasītājs cietis dokumentācijas neiznīcināšanas dēļ, samaksāt prasītājam EUR 100 dienā vai lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu atlīdzību; noteikt, ka šī naudas summa ir jāsamaksā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā pasludināts spriedums šajā lietā, ņemot vērā naudas summu, kura jau ir uzkrājusies par laikposmu no rītdienas līdz pēdējai tā mēneša dienai, kurā ir pasludināts spriedums šajā lietā, un katra tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā attiecībā uz iepriekšējā mēnesī iegūtajām tiesībām ir pasludināts spriedums;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam visus tiesāšanās izdevumus, advokāta honorārus un citas izmaksas, ieskaitot tās, kuras ir saistītas ar eksperta ziņojuma sagatavošanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt izdevumus par Civildienesta tiesas noteiktās ekspertīzes eventuālo sagatavošanu.

____________