Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu z jednej strony uzyskanie naprawienia szkody poniesionej w związku z wejściem członków personelu Komisji do jego mieszkania służbowego w Luandzie w dniu 8 kwietnia 2002 r. i z drugiej strony wydanie kopii zdjęć wykonanych przy tej okazji oraz zniszczenie wszelkich dokumentów dotyczących tego zdarzenia.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewentualnie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewentualnie nieważności pisma z dnia 11 września 2008 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewentualnie nieważności aktu z dnia 3 listopada 2008 r., w drodze którego zostało odrzucone zażalenie skarżącego;

stwierdzenie, iż w dniu 8 kwietnia 2002 r. członkowie personelu Komisji weszli do mieszkania służbowego skarżącego, wykonali zdjęcia i sporządzili notatki w przedmiocie określonych elementów oraz stwierdzenie niezgodności z prawem tego zdarzenia;

nakazanie Komisji wskazania skarżącemu na piśmie wszelkich dokumentów związanych z tym zdarzeniem;

nakazanie Komisji podjęcia ustaleń na piśmie w celu doręczenia skarżącemu tej dokumentacji, włącznie ze zdjęciami;

nakazanie Komisji podjęcia ustaleń w celu zniszczenia dokumentacji i powiadomienia o jej zniszczeniu;

nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu tytułem naprawienia szkody, o której mowa powyżej kwoty 225000 EUR lub takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za prawidłową i słuszną a mianowicie: a) 100000 EUR w związku ze szkodą wynikającą z niezgodnego z prawem wejścia do mieszkania służbowego; b) 100000 EUR w związku ze szkodą wynikającą z niezgodnego z prawem wykonania zdjęć; c) 25000 EUR za szkodę wynikającą ze sporządzenia notatek dotyczących określonych kwestii związanych z osobistymi przedmiotami skarżącego;

nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu odsetek za okres od następnego dnia po dniu otrzymania przez Komisję wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia, w którym nastąpi rzeczywista zapłata kwoty 225000 EUR, w wysokości 10% rocznie wraz z kapitalizacją;

nakazanie Komisji zapłaty powodowi kwoty 100 EUR/dzień lub takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody przez niego poniesionej, wynikającej z braku wskazania mu ww. dokumentacji, za okres od dnia jutrzejszego do dnia, w którym zostanie ona mu wskazana, przy czym zapłata tej kwoty, jeśli chodzi o kwoty należne za okres od dnia jutrzejszego do ostatniego dnia miesiąca, w którym wydany został wyrok w niniejszej sprawie ma nastąpić pierwszego dnia miesiąca następującego po wydaniu wyroku w sprawie i jeśli chodzi o prawa, których przysługiwanie zostanie stwierdzone w wyroku, pierwszego dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po jego wydaniu;

nakazanie Komisji zapłaty powodowi kwoty 100 EUR/dzień lub takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody przez niego poniesionej, wynikającej z braku zniszczenia dokumentacji, za okres od dnia jutrzejszego do dnia, w którym zostanie ona zniszczona, przy czym zapłata tej kwoty, jeśli chodzi o kwoty należne za okres od dnia jutrzejszego do ostatniego dnia miesiąca, w którym wydany został wyrok w niniejszej sprawie ma nastąpić pierwszego dnia miesiąca następującego po wydaniu wyroku w sprawie i jeśli chodzi o prawa, których przysługiwanie zostanie stwierdzone w wyroku, pierwszego dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po jego wydaniu;

obciążenie Komisji wszelkimi kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącego, włącznie z kosztami dokonania ewentualnych ustaleń na żądanie;

obciążenie Komisji kosztami ewentualnego dokonania ustaleń z urzędu.

____________