Language of document :

Жалба, подадена на 19 май 2009 г. - Petrilli/Комисия

(Дело F-51/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alessandro Petrilli (Grottammare) (представители: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването относно определянето на мястото на основното жилище на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 19 февруари 2009 г., с което органът по назначаването е отхвърлил определянето на мястото на основното жилище на жалбоподателя в Италия,

да се осъди Комисията да заплати считано от 1 юли 2007 г. върху сумите, дължими с оглед на прилагането с обратна сила на коригиращия коефициент за Италия за неговата пенсия, на надбавката за пренастаняване, както и на семейната надбавка в двоен размер, лихви въз основа на определения от ЕЦБ лихвен процент за основните операции по рефинансиране, приложим през разглеждания период, увеличен с два пункта,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________