Language of document :

Žaloba podaná 19. mája 2009 - Petrilli/Komisia

(vec F-51/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Petrilli (Grottammare) (v zastúpení: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktoré sa týka stanovenia hlavného bydliska žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 19. februára 2009, ktorým menovací orgán zamietol stanovenie hlavného bydliska žalobcu v Taliansku;

zaviazať Komisiu na zaplatenie, zo súm dlžných z dôvodu spätného uplatnenia opravného koeficientu Taliansko na jeho dôchodok, príspevku na presídlenie a zdvojnásobenia rodinných prídavkov, od 1. júla 2007, úrokov podľa sadzby stanovenej ECB pre základné refinančné operácie, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva body,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________