Language of document :

Жалба, подадена на 16 март 2009 г. - Wagner-Leclercq/Съвет

(Дело F-24/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Белгия) (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването, публикувано със съобщение до персонала (СП) № 75/08 от 24 април 2008 г., с което се приема списъкът на длъжностните лица от група AST (кариерен поток І-11), предложени за повишение въз основа на процедурата за 2008 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаване, публикувано със съобщение до персонала (СП) № 75/08 от 24 април 2008 г., с което се приема списъкът на длъжностните лица от група AST (кариерен поток І-11), предложени за повишение въз основа на процедурата за 2008 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението на ОН, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя,

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________