Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2009 r. - Wagner-Leclercq przeciwko Radzie

(Sprawa F-24/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do mianowania opublikowanej w formie komunikatu dla personelu (CP) nr 75/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiającej listę funkcjonariuszy grupy AST (ścieżka kariery I-11) wyznaczonych do awansu w roku 2008.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do mianowania opublikowanej w formie komunikatu dla personelu (CP) nr 75/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiającej listę funkcjonariuszy grupy AST (ścieżka kariery I-11) wyznaczonych do awansu w roku 2008;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji AIPN oddalającej zażalenie skarżącej;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________