Language of document :

Жалба, подадена на 2 март 2009 г. - Merhzaoui/Съвет

(Дело F-18/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mohamed Merhzaoui (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решението за назначаване на жалбоподателя в кариерния поток AST 1-7 - От друга страна, отмяна на решението да не бъде повишен в длъжност в хода на процедурата за повишаване през 2008 г. в степен AST 2, както и отмяна на решенията за повишаване в длъжност в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението за назначаване на жалбоподателя в кариерния поток AST 1-7 в сила от 1 май 2006 г.,

да се отмени решението на органа по назначаването да не бъде повишен в длъжност в хода на процедурата за повишаване през 2008 г. в степен AST 2 и доколкото е необходимо, да се отменят решенията за повишаване в длъжност в тази степен на длъжностни лица с по-малко заслуги,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________