Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2009 r. - Merhzaoui przeciwko Radzie

(Sprawa F-18/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohamed Merhzaoui (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przypisania skarżącemu ścieżki kariery w kategorii AST 1-7. Po drugie stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 2 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 a także decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników mniej na to zasługujących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r. decyzji w sprawie przypisania skarżącemu ścieżki kariery w kategorii AST 1-7;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 2 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników mniej na to zasługujących.

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________