Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. oktober 2009 - Rakvere Lihakombinaat AS mod Põllumajandusministeerium og Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Halduskohus - Republikken Estland)

(Sag C-140/08) 1

(Den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - frosne stykker eller slagtebiprodukter af høns - Estlands tiltræden - overgangsforanstaltninger - landbrugsprodukter - overskudslagre - forordning (EF) nr. 1972/2003)

Processprog: estisk

Den forelæggende ret

Tallinna Halduskohus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rakvere Lihakombinaat AS

Sagsøgte: Põllumajandusministeerium og Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Tallinna Halduskohus - fortolkning af bilag I, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1) og af artikel 4, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1972/2003 af 10. november 2003 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT L 293, s. 3) - frosset, maskinsepareret kød fremkommet ved maskinel udbening af høns - tarifering under pos. 0207 14 10 (udskårne stykker af høns, udbenede) eller pos. 0207 14 99 (spiseligt slagteaffald af høns, andet) - afgift på markedsaktørernes overskudslagre af landbrugsprodukter - bestemmelse af overskudslagret og overførselslagret med henblik på opkrævning af denne afgift

Konklusion

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, skal fortolkes således, at produkter som de i hovedsagen omhandlede, bestående af frossent maskinsepareret kød, der er tilvejebragt ved mekanisk udbening af høns, og som er egnet til menneskeføde, skal tariferes i underposition 0207 14 10 i den kombinerede nomenklatur.

Artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1972/2003 af 10. november 2003 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2004 af 10. februar 2004, er ikke til hinder for en national bestemmelse, såsom § 6, stk. 1, i lov om afgift på overskudslagre (Üleliigse laovaru tasu seadus), som ændret ved lov af 25. januar 2007, hvorefter en erhvervsdrivendes overskudslager beregnes ved fra det lager, der faktisk haves den 1. maj 2004, at trække overførselslageret, der defineres som det gennemsnitlige lager pr. 1. maj i de fire forudgående år, multipliceret med en koefficient på 1,2, svarende til væksten i den pågældende medlemsstats landbrugsproduktion i samme fireårige periode.

Forordning nr. 1972/2003 er ikke til hinder for opkrævning af afgift på en erhvervsdrivendes overskudslager, selv om denne er i stand til at føre bevis for, at han ikke har opnået fordele ved afsætningen af dette lager efter den 1. maj 2004.

____________

1 - EUT C 171 af 5.7.2008.