Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.6.2009 - Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-422/08)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2004/35/EY - Ympäristövastuu - Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja korjaaminen - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: U. Wölker ja B. Schöfer)

Vastaaja: Itävallan tasavalta (asiamies: E. Riedl)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (EUVL L 143, s. 56) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

Itävallan tasavalta ei ole noudattanut ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 301, 22.11.2008.