Language of document :

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 juni 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen / Republiek Oostenrijk

(Zaak C-422/08)1

(Niet-nakoming - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Voorkomen en herstellen van milieuschade - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: U. Wölker en B. Schöfer, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: E. Riedl, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PB L 143, blz. 56)

Dictum

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, is de Republiek Oostenrijk de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

De Republiek Oostenrijk wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 301 van 22.11.2008.