Language of document :

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 juni 2009 - Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

(Mål C-422/08)(1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2004/35/EG - Miljöansvar - Förebygga och avhjälpa miljöskador - Införlivande har inte skett inom den föreskrivna fristen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: U. Wölker och B. Schöfer)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: E. Riedl)

Saken

Fördragsbrott - Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen vidta nödvändiga åtgärder för att följa direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, s. 56).

Domslut

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador, genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra förordningar som krävs för att följa det direktivet.

Republiken Österrike ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 301, 22.11.2008.