Language of document :

Жалба, подадена на 13 октомври 2008 г. - Clarke, Papathanasiou и Periañez-González/СХВП

(Дело F-82/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Nicole Clarke (Аликанте, Испания), Elisavet Papathanasiou (Аликанте, Испания) и Mercedes Periañez-González (Брюксел, Белгия) (представител: адв. H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Предмет на производството

От една страна, да се отмени клаузата в договорите на жалбоподателите, която предвижда тяхното автоматично прекратяване, в случай че жалбоподателите не бъдат включени в списъка с резерви за бъдещи назначения от първия общ конкурс, организиран за тeхните длъжности. От друга страна, жалбоподателите искат да се установи, че конкурсите OHIM/AD/02/07 и OHIM/AST/02/07 не произвеждат действие спрямо техните договори, или тези конкурси да се отменят. Освен това жалбоподателите искат присъждане на обезщетение.

Искания на жалбоподателите

да се отмени клаузата в член 5 от съответните им договори,

да се установи, че обявленията за конкурси, публикувани на 12 декември 2007 г. под референтен номер OHIM/AD/02/07 и OHIM/AST/02/07 в Официален вестник на ЕС C300A, не произвеждат действие спрямо отношенията по наемането на жалбоподателите,

при условията на евентуалност, да се отменят решенията на СХВП от 12 юли 2008 г. за мълчалив отказ въз основа на член 90, параграф 2, трето и четвърто изречения от Правилника за длъжностните лица (относно жалбоподатели 1, 2 и 3), както и решението на СХВП от 18 юли 2008 г. (относно жалбоподател 2),

при условията на евентуалност, да се отменят решенията на СХВП от 7 март 2008 г. за отказ, нотифицирани на 10 март 2008 г., по исканията на жалбоподателите на основание член 90, параграф 1 от Правилника,

доколкото с тези решения се отхвърлят:

одобрението на промяната на сключените с жалбоподателите за неопределен срок договори за наемане, в смисъл че клаузата в член 5 от тези договори, отнасяща се до изискването за допълнителен външен конкурс, е заличена изцяло, без да бъде заменена, или евентуално е отпаднала поне по отношение на първото изречение,

изявлението, че сключените с жалбоподателите договори за неопределен срок продължават да бъдат в сила,

изявлението, че не е необходимо жалбоподателите да участват в публичен конкурс, за да продължат да работят като срочно наети служители в СХВП по договор за неопределен срок,

както и искането при условията на евентуалност да се установи, че не е необходимо жалбоподателите да участват в конкурсите, публично оповестени на 12 декември 2007 г. под референтни номера OHIM/AD/02/07 и OHIM/AST/02/07 в Официален вестник на ЕС C 300A, за да продължат да работят като срочно наети служители в СХВП по договор за неопределен срок,

да се отменят изявленията на Отдела за човешки ресурси на СХВП, съдържащи се в отправените до жалбоподателите на 19 декември 2007 г. писма, в които СХВП свързва съответно обявлението за конкурси в Официален вестник на ЕС C 300A от 12 декември 2007 г. с клаузата в член 5 от действащите договори за наемане с жалбоподателите,

както и, при условията на евентуалност, да се отменят конкурсите, обявленията за които са публикувани в Официален вестник на ЕС C 300A от 12 декември 2007 г., доколкото те увреждат жалбоподателите,

да се осъди СХВП да заплати на жалбоподателите подходящо обезщетение в определен от Съда на публичната служба размер за имуществени и неимуществени вреди, понесени от жалбоподателите вследствие на решенията, които следва да бъдат отменени в съответствие с гореизложените искания,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) да заплати съдебните разноски.

____________