Language of document :

Žaloba podaná dne 13. října 2008 - Clarke, Papathanasiou a Periañez-González v. OHIM

(Věc F-82/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nicole Clarke (Alicante, Španělsko), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španělsko) a Mercedes Periañez-González (Brusel, Belgie) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení těch ustanovení smluv žalobkyň, která stanoví automatické zrušení smluv v případě, že žalobkyně nebudou zařazeny do seznamu úspěšných uchazečů prvního všeobecného výběrového řízení pro jejich funkce, určení, že výběrová řízení OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 nemají žádný dopad na smlouvy žalobkyň, nebo zrušení těchto výběrových řízení, a návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit ustanovení článku 5 příslušných pracovních smluv žalobkyň;

určit, že vyhlášení výběrových řízení, která byla zveřejněna dne 12. prosince 2007 pod spisovými značkami OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 v Úředním věstníku Evropské unie C 300 A nemají žádný dopad na služební poměry žalobkyň;

podpůrně zrušit rozhodnutí OHIM přijatá dne 12. července 2008 na základě fikce odmítnutí ve smyslu čl. 90 odst. 2 třetí a čtvrté věty služebního řádu úředníků (týkající se žalobkyně 1, 2 a 3), jakož i rozhodnutí OHIM ze dne 18. července 2008 (týkající se žalobkyně 2);

podpůrně zrušit zamítavá rozhodnutí OHIM ze dne 7. března 2008, doručená dne 10. března 2008, o žádostech žalobkyň podaných podle čl. 90 odst. 1 služebního řádu úředníků,

v rozsahu, ve kterém tato rozhodnutí odmítají

souhlas se změnou pracovních smluv uzavřených se žalobkyněmi na dobu neurčitou v tom smyslu, že ustanovení článku 5 pracovních smluv týkající se požadavku dodatečného externího výběrového řízení bez náhrady zcela, nebo podpůrně alespoň pokud jde o první větu, odpadá,

potvrdit platnost smluv uzavřených s žalobkyněmi na dobu neurčitou,

určit, že účast žalobkyň na veřejném výběrovém řízení není nezbytná pro to, aby mohly být nadále zaměstnány u OHIM jako zaměstnankyně s časově neomezenou smlouvou,

jakož i podpůrný návrh

-     určit, že účast žalobkyň na výběrovém řízení, které bylo zveřejněno dne 12. prosince 2007 v Úř. věst. C 300 A pod spisovými značkami OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07, není nezbytné pro to, aby mohly být nadále zaměstnány na OHIM jako zaměstnankyně s časově neomezenou smlouvou;

zrušit prohlášení personálního oddělení OHIM obsažené v dopisech ze dne 19. prosince 2007 adresovaných žalobkyním, ve kterých OHIM spojuje vyhlášení v Úř. věst. C 300 A ze dne 12. prosince 2007 s ustanoveními článku 5 pracovních smluv uzavřených s žalobkyněmi;

jakož i podpůrně zrušit výběrová řízení, která byla zveřejněna v Úř. věst. C 300 A ze dne 12. prosince 2007, v rozsahu, ve kterém se tato dotýkají žalobkyň;

uložit OHIM náhradu škody v přiměřené, soudem určené výši za morální a nehmotné škody, které žalobkyním vznikly v důsledku rozhodnutí, která mají být zrušena podle výše uvedených návrhů;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení.

____________