Language of document :

Kanne 13.10.2008 - Clarke, Papathanasiou ja Periañez-González v. SMHV

(Asia F-82/08)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Nicole Clarke (Alicante, Espanja), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espanja) ja Mercedes Periañez-González (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus todeta pätemättömäksi kantajien sopimuksissa oleva lauseke, jonka mukaan heidän sopimuksensa päätetään automaattisesti, mikäli he eivät pääse varallaololuetteloon ensimmäisessä heidän tehtäväryhmässään järjestettävässä avoimessa kilpailussa. Toisaalta kantajat vaativat, että kilpailujen OHIM/AD/02/07 ja OHIM/AST/02/07 todetaan olevan vailla vaikutuksia heidän sopimustensa kannalta tai että mainitut kilpailut kumotaan. Kantajat vaativat lisäksi vahingonkorvausta.

Vaatimukset

Kunkin kantajan palvelusopimuksessa oleva 5 lauseke on todettava pätemättömäksi.

Kilpailuilmoitusten OHIM/AD/02/07 ja OHIM/AST/02/07, jotka julkaistiin 12.12.2007 EUVL:n numerossa C 300 A, on todettava olevan vailla vaikutuksia kantajien palvelussuhteiden kannalta.

Toissijaisesti implisiittiset päätökset, jotka SMHV teki henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan kolmannen ja neljännen virkkeen perusteella 12.7.2008 (kantajat 1, 2 ja 3) ja 18.7.2008 (kantaja 2), on kumottava.

Toissijaisesti SMHV 7.3.2008 tekemät ja 10.3.2008 tiedoksi annetut hylkäävät päätökset, jotka tehtiin kantajien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemien vaatimusten johdosta, on kumottava siltä osin kuin näissä päätöksissä ei hyväksytä

sopimusta siitä, että kantajien toistaiseksi voimassaolevissa palvelussopimuksissa oleva 5 lauseke, joka koskee vaatimusta ylimääräisestä avoimesta kilpailusta, kumotaan täysin korvaamatta sitä mitenkään, tai vaihtoehtoisesti, että se kumotaan ainakin sen ensimmäisen virkkeen osalta,

sen toteamista, että kantajien toistaiseksi voimassa olevat palvelussopimukset pidetään voimassa,

sen toteamista, että kantajien osallistuminen avoimiin kilpailuihin ei ole edellytyksenä sille, että he voivat edelleen toimia SMHV:n palveluksessa väliaikaisina toimihenkilöinä toistaiseksi voimassaolevan palvelussopimuksen puitteissa,

toissijaisesti esitettyä vaatimusta, jossa pyydettiin toteamaan, että kantajien osallistuminen kilpailuihin OHIM/AD/02/07 ja OHIM/AST/02/07, jotka julkaistiin 12.12.2007 EUVL:n numerossa C 300 A, ei ole välttämätöntä sille, että he voivat edelleen toimia SMHV:n palveluksessa väliaikaisina toimihenkilöinä toistaiseksi voimassaolevan palvelussopimuksen puitteissa.

Kantajille 19.12.2007 lähetetyssä kirjeessä esitetty SMHV:n henkilöstöosaston ilmoitus, jonka mukaan SMHV yhdistää EUVL:n numerossa C 300 A 12.12.2007 julkaistut kilpailuilmoitukset kantajien palvelussopimuksissa olevaan 5 lausekkeeseen, on kumottava.

Toissijaisesti avoimet kilpailut, jotka julkaistiin 12.12.2007 EUVL:n numerossa C 300 A, on kumottava siltä osin kuin niistä aiheutuu vahinkoa kantajille.

SMHV on velvoitettava suorittaman kantajille virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi harkitseman suuruinen vahingonkorvaus sen aineettoman ja aineellisen vahingon johdosta, jota heille on aiheutunut edellä esitettyjen vaatimusten mukaisesti kumottavien päätösten johdosta.

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________