Language of document :

Žaloba podaná 13. októbra 2008 - Clarke, Papathanasiou a Periañez-González/ÚHVT

(vec F-82/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Nicole Clarke (Alicante, Španielsko), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španielsko) a Mercedes Periañez-González (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie prílohy zmlúv žalobkýň, ktorá stanovuje automatické zrušenie zmlúv v prípade, ak žalobkyne nebudú zaradené na zoznam úspešných uchádzačov prvého všeobecného výberového konania na ich funkcie. Okrem toho určenie, že výberové konania OHIM/AD/02/07 a OHM/AST/02/07 nemajú žiaden účinok na zmluvy žalobkýň, alebo zrušenie týchto výberových konaní. Okrem toho návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkýň

zrušiť doložku článku 5 príslušných pracovných zmlúv žalobkýň,

určiť, že vyhlásenie výberových konaní, ktoré bolo uverejnené 12. decembra 2007 pod spisovými číslami OHIM/AD/02/07 a OHM/AST/02/07 v Úradnom vestníku EÚ C300 A, nemá žiaden účinok na služobný pomer žalobkýň,

subsidiárne, zrušiť rozhodnutia ÚHVT prijaté 12. júla 2008 na základe fikcie odmietnutia v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov (týkajúce sa žalobkýň 1, 2 a 3), ako aj rozhodnutie ÚHVT z 18. júla 2008 (týkajúce sa žalobkyne 2),

subsidiárne, zrušiť zamietajúce rozhodnutia ÚHVT vydané voči žalobkyniam 7. marca 2008 na základe návrhov podaných žalobkyňami podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a doručené 10. marca 2008,

v rozsahu, v ktorom tieto rozhodnutia odmietajú

súhlas so zmenou pracovných zmlúv uzatvorených so žalobkyňami na dobu neurčitú v tom smere, že doložka článku 5 pracovných zmlúv týkajúca sa požiadavky dodatočného externého výberového konania úplne alebo prípadne čiastočne, minimálne pokiaľ ide o prvú vetu, bez toho, aby bola nahradená, odpadá,

potvrdiť platnosť zmlúv uzatvorených so žalobkyňami na dobu neurčitú,

určiť, že účasť žalobkýň na verejnom výberovom konaní nie je nevyhnutná na to, aby mohli byť naďalej zamestnané na ÚHVT ako dočasné zamestnankyne s časovo neobmedzenou zmluvou,

ako aj subsidiárny návrh

určiť, že účasť žalobkýň na výberovom konaní, ktoré bolo uverejnené 12. decembra 2007 v Úradnom vestníku EÚ C300A pod spisovou značkou OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07, nie je nevyhnutná na to, aby mohli byť naďalej zamestnané na ÚHVT ako dočasné zamestnankyne s časovo neobmedzenou zmluvou,

zrušiť vyhlásenia personálneho oddelenia ÚHVT obsiahnuté v listoch z 18. decembra 2007 adresovaných žalobkyniam, v ktorých ÚHVT spája vyhlásenie v Úradnom vestníku EÚ C300A z 12. decembra 2007 s doložkami článku 5 pracovných zmlúv uzatvorených so žalobkyňami,

subsidiárne tiež zrušiť výberové konania, ktoré boli uverejnené v EÚ C300A 12. decembra 2007, v rozsahu, v ktorom sa negatívne dotýkajú žalobkýň,

zaviazať ÚHVT na náhradu škody v primeranej súdom určenej výške za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá žalobkyniam vznikla v dôsledku rozhodnutí, ktoré majú byť zrušené podľa návrhov z predchádzajúcich odsekov,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

____________