Language of document :

Talan väckt den 13 oktober 2008 - Clarke, Papathananasiou och Periañez-González mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-82/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Nicole Clarke (Alicante, Spanien), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanien) och Mercedes Periañez-González (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av den bestämmelse i sökandenas anställningsavtal enligt vilken dessa upphör att gälla om sökandena inte tas upp på förteckningen över godkända sökande vid det första allmänna uttagningsprovet för sökandenas befattningar. Dels fastställande av att uttagningsproven OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/07 inte ska påverka sökandenas anställningsavtal, alternativt ogiltigförklaring av dessa uttagningsprov. Därutöver talan om skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara bestämmelsen i artikel 5 i respektive sökandes anställningsavtal,

fastställa att meddelandena om allmänna uttagningsprov i EUT C 300 A den 12 december 2007 under nummer OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/07 saknar verkan på sökandens anställningsavtal,

i andra hand, ogiltigförklara de tysta avslagsbeslut som fattats av harmoniseringsbyrån den 12 december 2007 (avseende sökandena 1, 2 och 3) samt den 18 juli 2008 (avseende sökande 2) som följer av tillämpningen av passivitetsbestämmelsen i artikel 90.2 tredje och fjärde meningarna i tjänsteföreskrifterna,

i andra hand, ogiltigförklara de beslut att avslå sökandenas ansökningar i enlighet med artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, som fattats av harmoniseringsbyrån den 7 mars 2008 och som delgetts den 10 mars 2008, i den del dessa beslut innebär avslag på ansökan om

medgivande till ändring av de avtal om tillsvidareanställning som slutits med sökandena avseende att bestämmelsen i artikel 5 om ytterligare ett uttagningsprov ska strykas i sin helhet och inte ersättas, alternativt att den första meningen ska strykas,

förklaring av att avtalen om tillsvidareanställning ska fortsätta gälla,

förklaring att sökandena inte behöver genomgå ett ytterligare uttagningsprov för att fortsätta sina tillsvidareanställningar vid harmoniseringsbyrån som tillfälligt anställda,

samt i andra hand, förklaring att sökandena inte behöver delta i uttagningsprov OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/07 som publicerades den 12 december 2007 i EUT C 300 A för att de ska kunna fortsätta sina tillsvidareanställningar vid harmoniseringsbyrån som tillfälligt anställda.

ogiltigförklara de förklaringar som gjorts av harmoniseringsbyråns personalavdelning i skrivelser till sökanden av den 19 december 2007 i vilka harmoniseringsbyrån gjorde gällande ett samband mellan publiceringen i EUT den 12 december 2007 och artikel 5 i sökandenas anställningsavtal,

i andra hand, ogiltigförklara de uttagningsprov som publicerats i EUT den 12 december 2007 i den mån sökandena förorsakas skada,

förplikta harmoniseringsbyrån att utge skadestånd till sökandena med belopp som personaldomstolen finner lämpligt för den ideella och immateriella skada som sökandena åsamkats genom de beslut som enligt ovanstående ska ogiltigförklaras,

förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att ersätta rättegångskostnaderna.

____________