Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 4 december 2008 - Blais / ECB

(Zaak F-6/08)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Voorwaarden van artikel 17 van de arbeidsvoorwaarden van de ECB - Verwijzing van verzoekster in de kosten - Billijkheidsvoorwaarden - Artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Jessica Blais (Frankfurt Am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Karthaus, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: F. Malfrère en F. Feyerbacher, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van het besluit van de Europese Centrale Bank van 15 augustus 2007 houdende weigering om verzoekster de ontheemdingstoelage toe te kennen omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 17 van de arbeidsvoorwaarden van de ECB

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Blais draagt naast haar eigen kosten de helft van de kosten van de Europese Centrale Bank.

De Europese Centrale Bank draagt de helft van haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 142 van 7.6.2008, blz. 39.