Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 grudnia 2008r. - Blais przeciwko ECB

(Sprawa F-6/08)1

(Służba publiczna - Personel ECB - Wynagrodzenie - Dodatek zagraniczny - Warunki ustanowione w art. 17 warunków zatrudnienia ECB - Obciążenie skarżącego kosztami postępowania - Wymogi słuszności - Art. 87 ust. 2 regulaminu)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Jessica Blais (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Karthaus)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère i F. Feyerbacher, pełnomocnicy wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 sierpnia 2007 r. odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego na tej podstawie, że nie spełnia ona warunków przewidzianych w art. 17 warunków zatrudnienia EBC.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

J. Blais pokrywa własne koszty postępowania oraz połowę kosztów poniesionych przez Europejski Bank Centralny.

Europejski Bank Centralny pokrywa połowę własnych kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 142 z dnia 7.6.2008, s 39.