Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. decembra 2008 - Blais/ECB

(vec F-6/08)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienky stanovené v článku 17 Podmienok zamestnávania ECB - Zaviazanie žalobcu na náhradu trov konania - Požiadavka spravodlivého zaobchádzania - Článok 87 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jessica Blais (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Malfrère a F. Feyerbacher, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia Európskej centrálnej banky z 15. augusta 2007, ktorým sa zamietlo žalobkyni poberanie príspevku na expatriáciu z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v článku 17 Podmienok zamestnávania ECB

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Blais znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania Európskej centrálnej banky.

3.    Európska centrálna banka znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 39.