Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 december 2008 - Baniel-Kubinova / Europees Parlement

(Zaak F-131/07)1

("Ambtenaren - Tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen die als ambtenaar op proef zijn aangesteld - Artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut - Recht op dagvergoeding na ontvangst van deel van inrichtingsvergoeding")

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luxemburg) en 13 andere ambtenaren van het Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: R. Ignătescu en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van een aantal besluiten van TABG van het Parlement houdende weigering om verzoekers de in artikel 10 van bijlage VII bij het Ambtenarenstatuut bedoelde dagvergoeding toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 7.8.2008, blz. 32.