Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. december 2008 - Efstathopoulos mod Europa-Parlamentet

(Sag F-144/07) 1

(Personalesag - tidligere midlertidigt ansatte - forordning (EF, Euratom, EFTA) nr. 2689/95 - udtrædelsesgodtgørelse - hensyntagen til et produktivitetstillæg ved beregningen af den bruttoindtægt, der oppebæres i forbindelse med en ny stilling)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grækenland) (ved avocats N. Korogiannakis og M. Michi)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved A. Lukošiūtė og A. Troupiotis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Parlamentets afgørelse af 18. april 2007, hvorved sagsøgerens alderspension blev nedsat, og der blev iværksat tilbagesøgning af det for meget udbetalte beløb.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 92 af 12.4.2008, s. 50.