Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2008°r. - Efstathopoulos przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-144/07)1

(Służba publiczna - Byli członkowie personelu tymczasowego - Rozporządzenie (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 - Świadczenie z tytułu zakończenia służby - Wliczenie premii za aktywność do wynagrodzenia brutto pobieranego w ramach pracy na nowym stanowisku)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grecja) (przedstawiciele: N. Korogiannakis i M. Michi, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i A. Troupiotis, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2007°r., która doprowadziła do zmniejszenia emerytury skarżącego powodującej zmniejszenie emerytury skarżącego i obowiązku zwrotu nadpłaconych kwot.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 92 z 12.4.2008, s.50.