Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. -Collée/Парламент

(Дело F-148/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за присъждане на точки за заслуги в Европейския парламент - Съпоставяне на заслугите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Laurent Collée (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: C. Burgos и A. Lukošiūtė)

Предмет

От една страна, отмяна на решението от 9 януари 2006 г., с което в рамките на процедурата за повишаване за 2004 г. на жалбоподателя се присъждат две точки за заслуги и от друга страна, обявяване на точка І.3 от "Инструкции относно процедурата за присъждане на точки за заслуги" на Европейския парламент от 13 юни 2002 г. за незаконосъобразна.

Диспозитив

Отменя решението на Европейския парламент за присъждане на 2 точки за заслуги на г-н Collée в рамките на процедурата за повишаване за 2006 година.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 24.2.2007 г.