Language of document :

Жалба, подадена на 11 декември 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-98/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Aalst, Белгия) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет и описание на спора

От една страна отмяна на решението жалбоподателят да не бъде повишен през 2008 г. и от друга страна осъждане на ответника да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението жалбоподателят да не бъде повишен през 2008 г., обявено с съобщение до персонала 32/2008 от 5 май 2008 г., както и подготвителните актове във връзка с това решение, и по-специално решения от 19 и 29 февруари 2008 г., предмет на съобщения до персонала 10-2008 и 17-2008, с които се приемат списъците на подлежащите на повишаване лица към 1 януари 2008 г., що се отнася до жалбоподателя,

да се обяви изрично нищожността на посочените по-горе последващи решения и подготвителни актове,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за имуществените вреди, изразяващи се в загуба на доходи, която жалбоподателят е претърпял с оглед на по-високите възнаграждения, които е можел да получава, ако посоченото по-горе положение не бе възпрепятствало неговата кариера, както и обезщетение за неимуществените вреди в размер на 10 000 EUR като допълнение към сходни обезщетения, поискани по други дела,

да се осъди Европейската сметна палата да заплати съдебните разноски.

____________