Language of document :

Kanne 11.12.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-98/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä siitä tehdyn päätöksen kumoaminen, että kantajaa ei ylennetä vuonna 2008, ja toisaalta vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys

Vaatimukset

on kumottava päätös, josta ilmoitettiin 5.5.2008 päivätyllä henkilöstötiedotteella 32/2008 ja joka koski sitä, että kantajaa ei ylennetä vuonna 2008 sekä kumottava tämän päätöksen valmisteluasiakirjat, erityisesti 19. ja 29.2.2008 tehdyt päätökset, joita koskivat henkilöstötiedotteet 10-2008 ja 17-2008 ja joissa päätettiin 1.1.2008 ylennettävien luettelosta, siltä osin kuin ne koskevat kantajaa.

on nimenomaisesti todettava, että myöhemmät päätökset ja valmisteluasiakirjat ovat mitättömiä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan aineellisena vahinkona se ansionmenetys, joka kantajalle on aiheutunut siihen korkeimpaan palkkaan nähden, jonka hän olisi voinut saada, jos edellä mainittu väliaikainen päätös ei olisi hidastanut hänen urakehitystään, sekä henkisestä kärsimyksestä muissa asioissa esitettyjen vahingonkorvausvaatimusten lisäksi 10 000 euroa

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________