Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 11. decembrī - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-98/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Aalst (Beļģija) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā 2008. gadā, un, otrkārt, piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja ciesto materiālo zaudējumu un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā 2008. gadā, kas tika darīts zināms ar 2008. gada 5. maija paziņojumu personālam Nr. 32/2008, kā arī šo lēmumu sagatavojošos aktus, tostarp, 2008. gada 19. un 29. februāra lēmumus, par kuriem tika izdoti paziņojumi personālam Nr. 10-2008 un Nr. 17-2008, apstiprinot 2008. gada 1. janvārī amatā paaugstināmo personu sarakstu, tiktāl, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

atzīt tieši, ka vēlāk pieņemtie lēmumi un iepriekš minētie sagatavojošie akti nav spēkā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja ciesto materiālo zaudējumu tik lielā apmērā, kāds ir nesaņemtā ienākuma apmērs salīdzinājumā ar lielāko atlīdzību, kuru tas varēja saņemt, ja iepriekš minētais šķērslis netraucētu viņa karjerai, kā arī papildu morālo kaitējumu atbilstoši līdzīga veida kompensācijai citās lietās EUR 10 000 apmērā;

piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________