Language of document :

Beroep ingesteld op 11 december 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-98/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Aalst, België) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeker in 2008 niet te bevorderen en, anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van verzoekers materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoeker in 2008 niet te bevorderen, bekendgemaakt bij mededeling aan het personeel 32/2008 van 5 mei 2008; alsmede van de handelingen ter voorbereiding van dat besluit, met name de besluiten van 19 en 29 februari 2008, opgenomen in mededelingen aan het personeel 10-2008 en 17-2008, houdende vaststelling van de lijsten van op 1 januari 2008 voor bevordering in aanmerking komende personen, voor zover deze verzoeker betreffen;

uitdrukkelijke vaststelling dat de latere besluiten en de bovenvermelde voorbereidende handelingen nietig zijn;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de materiële schade ten beloop van het verlies aan inkomsten dat verzoeker heeft geleden in vergelijking met de hoogste bezoldigingen die hij had kunnen genieten indien bovengenoemd besluit zijn loopbaan niet had belemmerd alsmede tot betaling van een extra immateriële schadevergoeding van 10 000 EUR naast de soortgelijke vergoedingen die in andere gedingen zijn gevorderd;

verwijzing van de Rekenkamer in de kosten van de procedure.

____________