Language of document :

Žaloba podaná 11. decembra 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-98/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Aalst, Belgicko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu v roku 2008 a jednak zaviazanie žalovaného na náhradu majetkovej a nemajetkovej škody, ktorá vznikla žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcu v roku 2008, vyhlásené v oznámení zamestnancom č. 32/2008 z 5. mája 2008, ako aj prípravné akty týkajúce sa tohto rozhodnutia, najmä rozhodnutia z 19. a 29. februára 2008, ktoré sú predmetom oznámení zamestnancom 10 - 2008 a 17 - 2008 stanovujúcich zoznam povýšiteľných k 1. januáru 2008 v rozsahu, v ktorom sa týka žalobcu,

konštatovať výslovne neplatnosť následných rozhodnutí a uvedených prípravných aktov,

zaviazať žalovaného na náhradu majetkovej ujmy vo výške straty na zárobku vo vzťahu k vyšším odmenám, ktoré by mu boli poskytnuté, pokiaľ by uvedený dočasný stav nebránil jeho služobnému postupu, ako aj nemajetkovej ujmy, ktorá dopĺňa podobné odškodnenia požadované v iných sporoch, vo výške 10 000 eur,

zaviazať Európsky dvor audítorov na náhradu trov konania.

____________