Language of document :

Talan väckt den 11 december 2008 - Nijs mot Revisionsrätten

(Mål F-98/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nijs (Aalst, Belgien) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden år 2008, dels förpliktelse för svaranden att ersätta den materiella och ideella skada som sökandena lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut att inte befordra sökanden år 2008 som tillkännagavs i personalmeddelande nr 32/2008 av den 5 maj 2008, samt det förberedande underlag som legat till grund för detta beslut, däribland de beslut som fattades den 19 och den 29 februari 2008, vilka tillkännagavs i personalmeddelandena 10-2008 och 17-2008 och avsåg fastställande av förteckningarna över tjänstemän som kunde komma ifråga för befordran per den 1 januari 2008, i de delar dessa rör sökanden,

uttryckligen fastställa att efterföljande beslut och ovannämnda underlag är ogiltiga,

förplikta svaranden att ersätta den materiella skadan med ett belopp motsvarande det inkomstbortfall som sökanden åsamkats i förhållande till de högsta löner han hade kunnat få om inte ovannämnda mellankommande beslut hade hindrat hans karriär, samt den ideella skada som tillkommer utöver de liknande skadestånd som yrkats i andra tvister, nämligen 10 000 euro, och

förplikta Europeiska revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

____________