Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2008 г. - Füller-Tomlinson/Парламент

(Дело F-97/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paulette Füller-Tomlinson (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за определяне на 20 % като дължащата се на професионалния произход на заболяването част от частична трайна инвалидност, както и, при условията на евентуалност, осъждане на ответника да заплати определена сума като обезщетение за претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 9 април 2008 г. на началник отдел "Пенсии и социално осигуряване", в член 3 от което се определят 20 % като дължащата се на професионалния произход на заболяването част от частична трайна инвалидност,

при необходимост да се отмени решението за отхвърляне на административната жалба,

при условията на евентуалност, да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 12 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди,

да бъде осъден Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________