Language of document :

Žaloba podaná dne 27. listopadu 2008 - Füller-Tomlinson v. Parlament

(Věc F-97/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl stanoven podíl přičitatelný nemoci z povolání na částečné trvalé invaliditě na 20 %, jakož i podpůrně uložení žalovanému zaplatit částku z titulu náhrady nemajetkové újmy utrpěné žalobkyní

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí vedoucího oddělení důchodů a sociálního pojištění ze dne 9. dubna 2008, kterým se stanoví v článku 3 podíl přičitatelný nemoci z povolání na částečné trvalé invaliditě na 20 %;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

podpůrně uložit žalovanému zaplacení částky 12 000 eur z titulu nemajetkové újmy;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________