Language of document :

Sag anlagt den 27. november 2008 - Füller-Tomlinson mod Parlamentet

(Sag F-97/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved den del af den vedvarende invaliditet, der er af erhvervsmæssig oprindelse, fastsættes til 20%, samt subsidiært en påstand om, at Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som chefen for afdelingen Pension og Social Forsikring traf den 9. april 2008 om fastsættelse i artikel 3 af den del af den vedvarende invaliditet, der er af erhvervsmæssig oprindelse, til 20%, annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget på klagen.

Subsidiært tilpligtes Europa-Parlamentet at betale 12 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________