Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. - Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-97/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paulette Füller-Tomlinson (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określającej stopień trwałej częściowej niezdolności do pracy w następstwie choroby o podłożu zawodowym na 20% oraz tytułem żądania ewentualnego - zasądzenie od pozwanego zapłaty pewnej kwoty tytułem naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji szefa jednostki Emerytury i Zabezpieczenia Społeczne z dnia 9 kwietnia 2008 r. określającej w swoim art. 3 stopień trwałej częściowej niezdolności do pracy w następstwie choroby o podłożu zawodowym na 20%;

w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

tytułem żądania ewentualnego - zasądzenie od pozwanego zapłaty kwoty 12.000 EUR tytułem naprawienia krzywdy;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________