Language of document :

Žaloba podaná 27. novembra 2008 - Füller-Tomlinson/Parlament

(vec F-97/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktoré určuje mieru pôvodu trvalej čiastočnej invalidity v chorobe súvisiacej s výkonom povolania na 20 %, ako aj subsidiárne zaviazanie žalovaného na úhradu sumy z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie vedúceho sekcie dôchodkov a sociálneho poistenia z 9. apríla 2008, ktoré v článku 3 určuje mieru pôvodu trvalej čiastočnej invalidity v chorobe súvisiacej s výkonom povolania na 20 %,

zrušiť v potrebnom rozsahu rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

subsidiárne zaviazať žalovaného na úhradu sumy 12 000 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________