Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2008 r. - Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-96/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nieprzyznaniu skarżącej awansu ad personam oraz zasądzenie od strony pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji nieprzyznającej skarżącej awansu ad personam, o której powiadomiono ją w dniu 11 marca 2008 r.;

w rezultacie: (i) stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wynikających z decyzji o nieprzedstawieniu skarżącej do awansu, którą podano jej do wiadomości w dniu 11 marca 2008 r., w tym zwłaszcza informacji o wynagrodzeniu skarżącej począwszy od marca 2008 r. oraz (ii) zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty w wysokości 10 000 EUR, ustalonej ex aequo et bono, celem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą;

przy założeniu, że wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność decyzji pociągałoby za sobą poważne trudności, zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty w wysokości 78 000 EUR lub co najmniej jej połowy celem pokrycia szkody poniesionej przez skarżącą;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

____________